PATRIOTISM-A dance performance by Class X students

A dance performance by Class X students of Seva Sadan Central School , Pathiripala, Palakkad based on the Topic PATRIOTISM...

Participants: Akshara C. P. , Anagha P., C. V. Sharnika ,,Gouri S. Valsan ,Jinisha B., Jyothsana K. N. ,Kavya V.K. ,Keerthana P.K. ,Lakshmipriya G. Neha Suresh, Shruthi