Caring & Sharing – A Skit A Skit performed by Class VIII students

Caring and Sharing - A Skit performed by Class VIII students of Seva Sadan Central School, Pathiripala, Palakkad

Participants:- Meenakshi Anand, Roshni R , Maya K C, Anjana T S, Sudarshini, Akshaya K P, Revathy R, Ardra Abhilash, Sparsha A J, Karthika & Gayathri